15-19 June 2015
Asia/Novosibirsk timezone
Home > Timetable > Session details > Contribution details

Contribution

Photon-hadron processes at LHCb

Speakers

  • Dr. Simon EIDELMAN